Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

7. Rozbudowa cmentarza komunalnego

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna oraz uczestnicy uroczystości pogrzebowej

Uzasadnienie

Usprawnienie infrastruktury cmentarza komunalnego, poprawa jego wyglądu oraz systematyczna rozbudowa

Opis zadania

1.Budowa nowych kwater wraz z infrastrukturą (wodociąg+punkt poboru wody, śmietniki) i zielenią.

2. Wymiana starej, zniszczonej zieleni (przede wszystkim żywopłoty) na nową.

3. Utwardzanie ciągów komunikacyjnych (ścieżki, alejki).

4. Sukcesywny remont miejsc poboru wody (studni).

5. Budowa kolejnych kolumbariów (miejsc na urny).

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Prace projektowe 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
2. Prace budowlane 14/14% 14/14% 14/14% 14/14% 14/14%
Realizator

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska W zakresie zieleni
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Dom Przedpogrzebowy 1 1 0 - -
  Budowa infrastruktury pomocniczej - budynek handlowy 5 stoisk 0 0 - -
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba przeprowadzonych w kaplicy ceremonii pogrzebowych 188 187 163 183 154
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta – środki własne