Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

3. Wspieranie klubów i sekcji sportowych

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna, dzieci i młodzież szkolna, studenci i osoby zainteresowane uprawianiem różnych dyscyplin sportowych

Uzasadnienie

Zapewnienie zainteresowanym możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego,


Popularyzowanie sportu jako nośnika zdrowia fizycznego i psychicznego

Opis zadania

Wspieranie inicjatyw i działań stowarzyszeń, związków, organizacji i innych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych możliwych do uprawiania przez ogół mieszkańców miasta


Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:


- organizacja, współorganizacja, udzielanie pomocy i wspieranie ogólnodostępnych imprez sportowych


i rekreacyjnych oraz dyscyplin uprawianych w 62 klubach sportowych Leszna oferowanych społeczeństwu miasta.


Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne kult.fiz. zlecone do realizacji organizacji pozarządowej /podmiotowi? jed.organizacyjnej. Przyjmowanie ofert z wymaganymi załącznikami 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
2. Dokonanie przez Komisję wyboru oferowanych zadań i przekazanie dotacji 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
3. Zawarcie umów na wykonanie zadań i przekazanie dotacji 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Sprawdzenie wykonania zleconych zadań i ich rozliczenie 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - Naczelnik Zbigniew Białas

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe organizacje i inne podmioty - pomoc finansowa kierowana na działalność sportową,


- współorganizacja imprez, udostępnianie sal sportowych, boisk i urządzeń sportowych do treningów i meczy,


- organizacja imprez w dyscyplinach sportowych uprawianych w klubach leszczyńskich


Urząd Miasta Leszna - dofinansowanie zadań


- opłacanie sal sportowych, boisk i urządzeń


Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba klubów i sekcji, które otrzymały wsparcie finansowe dokumentacja WKiKF 46 50 54 57 55
Wskaźniki rezultatu:
  Lliczba korzystających czynnie z propozycji sportowych dokumentacja WKiKF 1550 1500 1500 1600 1550
  Liczba członków sekcji sportowych – osób zainteresowanych dokumentacja WKiKF 2912 2912 2912 2931 2947
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

16 820 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
budżet kultury fizycznej miasta – wydatki Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 1 114 000 rocznie x 5 lat = 5 570 000 zł
budżety miejskich stowarzyszeń kultury fizycznej


- środki miasta - MOSiR


2 000 000 rocznie x 5 = 10 000 000 zł


250 000 rocznie x 5 = 1 250 000 zł