Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

4. Wspieranie sekcji amatorskich w dziedzinie kultury

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna, dzieci i młodzież szkolna, studenci

Uzasadnienie

- zapewnienie zainteresowanym warunków aktywnego spędzania czasu wolnego,
- możliwość rozwoju umiejętności i talentów artystycznych, zarówno na poziomie amatorskim, jak i przygotowanie do odbioru i tworzenia sztuki wysokiej, poszerzenie kręgów odbiorców sztuki

Opis zadania

Wspieranie sekcji amatorskich w dziedzinie kultury poprzez przekazywanie środków finansowych w formie dotacji.
Przedsięwzięcie dotyczy m.in. następujących sekcji:
- sekcje plastyczne,
- sekcje modelarskie,
- zespoły muzyczne: wokalne, instrumentalne (orkiestry, chóry),
- ogniska muzyczne,
- zespoły taneczne,
- zespoły teatralne,
- warsztaty fotograficzne,
- grupy hobbystyczne,
- sekcje literackie.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w kolejnych latach zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
2. Przyjmowanie i wybór ofert (komisja konkursowa) 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
3. Zawieranie umów, przekazanie środków finansowych – dotacja, realizcja zadania 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
4. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
5. Przyjmowanie sprawozdań z realizcji zadań 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - Naczelnik Zbigniew Białas

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
instytucje, stowarzyszenia, związki, organizacje społeczno -kulturalne i inne podmioty oraz osoby fizyczne - stwarzanie warunków do czynnego uczestnictwa w kulturze,
- organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  liczba wspieranych sekcji kulturalnych Dokumentacja MOK, LSM, SM \\ 47 47 47 47 47
  kwota wypłaconych dotacji dokumentacja WKiKF 347.000 377.000 323500 339480 297000
  liczba wydanych publikacji książkowych Dokumentacja WKKF 10 5 4 6 6
Wskaźniki rezultatu:
  ilość uczestników sekcji zainteresowań i zespołów Dokumentacja MOK,LSM,SM \\ 991 988 970 960 1307
  ilość zorganizowanych imprez prezentujących dorobek poszczególnych amatorskich zespołów artystycznych oraz twórców Kalendarz Imprez Kulturalnych Miasta Leszna na rok 2009 90 87 89 72 69
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

504 500 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
budżet miasta – wydatki Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 268 500 zł
środki miasta - MOK 210 000 zł
środki powiatu - MBWA 26 000 zł