Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

3. Zagospodarowanie wód opadowych

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna, właściciele nieruchomości, terenów o różnym sposobie zagospodarowania

Uzasadnienie

Poprawa możliwości retencyjnych systemu odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Leszna oraz zmniejszenie zagrożenia lokalnych podtopień

Opis zadania

Zadanie wynika z "PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZWOJU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA MIASTA LESZNA - KONCEPCJA ROZWOJU I PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA MIASTA LESZNA"

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Prace projektowe 4/4% - - - -
2. Wykonanie zadań wynikających z Programu - 0/24% 0/24% 0/24% 0/24%
Realizator

Naczelnik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Lesznie
Współpraca merytoryczna
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wynikających z Programu WGKiOŚ 0 0 0 - -
Wskaźniki rezultatu:
  wzrost retencji wodnej o 50,0 tys. m3 0 0 0 - -
  liczba podtopień terenu - spadek 0 0 0 - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

1 000 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Urzędu Miasta Leszna 2009 - 176,741,4500 000 zł


2010 - 412 396,6
Środki zewnętrzne