Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Centrum kulturalne - koordynator Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym 30% 100.0%
2. Upowszechnianie sztuki współczesnej 20% 100.0%
3. Wspieranie kultury studenckiej 20% 100.0%
4. Rozwój infrastruktury kultury 30% 100.0%
Razem: 100.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba jednostek kultury posiadających ofertę dla mieszkańców subregionu WKiKF 4 4 4 4 4 4 4
Liczba imprez kulturalnych (ponadregionalnych) Sprawozdania 6 6 11 9 13 11 11
Liczba osób korzystających z imprez kulturalnych Sprawozdania 3 350 3 250 5 600 4 328 8 310 8 100 7 900