Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Planowanie przestrzenne – analizy i realizacja planów 25% 100.0%
2. Lokalny Program rewitalizacji 15% 56.0%
3. Realizacja strategii mieszkaniowej 15% 80.0%
4. Studium Komunikacyjne - aktualizacja 10% 0.0%
5. Zieleń w mieście 10% 40.0%
6. Budowa i przebudowa ulic 25% 100.0%
7. Rozbudowa cmentarza komunalnego 5% 100.0%
Razem: 75.6%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość nowych mieszkań na mieszkańca (ogółem na tys. mieszkańców) WPiR GUS 3,11 2,48 5,27 2,30 1,57 2,62 2,09 2,35
Powierzchnia zieleni urządzonej na mieszkańca (w ha ogółem) MZZ 69,4 69,1 120,5 111,6 117,9 118,5 92,2 102,07
Długość ścieżek rowerowych (w m) MZDiI 17.387 19.630 21.722 21 722 24 633 24 633 30 000 32 705
Długość deptaków (ulic w śródmieściu wyłączonych z ruchu w m) MZDiI 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1 290 1.290
Długość wyremontowanych ulic (w m) MZDiI 1196 3 007 4 300 4 500 3 000 - 1 600 5 300
Remonty domów komunalnych (wysokość poniesionych wydatków w zł) MZBK 2.826.811 4.256.173 4.015.333 4 900 000 4 900 000 5 293 141 6 298 705
Parkingi (liczba miejsc parkingowych) MZDiI 623 (w tym 39 dla niepełnosprawnych) 623 (w tym 39 dla niepełnosprawnych) 623/39 808/49 808/49 857/53 857/53 857/53
Liczba wnioskujących (oczekujacych) o mieszkania komunalne i socjalne WGL 198 254 323 343 330 380 339
Ilość środków przekazywanych społecznym komitetom inicjatyw MZDiI 191.371 430.577 866.432 588 964 1 307 804 841 291,88 90 469,40 654 500,48
Powierzchnia miasta objęta planami (w ha) WAPPi A X X X 1 215 1 375 1 375 2 031 2 031
Liczba projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji WPiR X X X 44 44 44 47 47