Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Organizacja masowych imprez kulturalnych 20% 100.0%
2. Organizacja imprez z zakresu kultury wyższej 20% 100.0%
3. Wspieranie klubów i sekcji sportowych 10% 100.0%
4. Wspieranie sekcji amatorskich w dziedzinie kultury 10% 100.0%
5. Organizacja imprez turystycznych 20% 100.0%
6. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu lokalnym 20% 100.0%
Razem: 100.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość osób korzystających z oferty programowej Dokumentacja WKiKF, sprawozdania stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej 80 882 84 943 83 902 83 773 83 549 96 450 273 329 225 606
Ilość wydarzeń kulturalnych, sportowych Dokumentacja WKiKF, sprawozdania stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej 568 608 648 670 639 622 581 496
Ilość imprez turystycznych IT X X X 8 8 8 8 8