Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Edukacja ekologiczna 10% 60.0%
2. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 30% 100.0%
3. Zagospodarowanie wód opadowych 10% 4.0%
4. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 20% 100.0%
5. Ograniczenie hałasu w mieście 5% 0.0%
6.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 5% 0.0%
7. Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku 5% 0.0%
8. Utrzymanie standardów środowiskowych w zakresie jakości powietrza 15% 10.0%
Razem: 57.9%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parametry stanu środowiska - średnioroczne stężenie dwutlenku siarki SO2 (µg/m3) - wartość dopuszczalna 22000,00 µg/m3 WIOŚ 4,40 3,00 1,80 1,9 1,4 1,2 1,2
Parametry stanu środowiska - średnioroczne stężenie dwutlenku azotu NO2 (w µg/m3) - wartość dopuszczalna 40,00µg/m3 WIOŚ 15,70 16,30 13,60 14,4 11,9 12,9 16,3
Prametry stanu środowiska - średnioroczne stężenie pyłu (w µg/m3)- wartość dopuszczalna 40,00µg/m3 WIOŚ 36,70 38,50 22,90 29,00 35,8 39,5 31,9
Wielkość zagospodarowanych odpadów (w Mg)- odpady komunalne MZO Sp. z o.o. 18018,57 16925,42 16081,76 17 479,53 17 450,00 20 486,08 20 298,00
Wielkość zagospodarowanych odpadów (w Mg)- surowce wtórne MZO Sp. z o.o. 715,50 889,62 1100,35 1 292,37 1 137,72 1 567,98 1 198,00
Ilość środków przeznaczonych na ochronę środowiska (w zł) BDR WPiR (oczyszczanie, zieleń, ścieki i odpady) 6 650 165 17 441 038 28 150 214 8 490 350 9 102 270 5 841 664 5 525 151