Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie 20% 100.0%
2. Lokalny system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną 10% 90.0%
3. Poradnictwo specjalistyczne 20% 100.0%
4. Profilaktyka uzaleznień i readaptacja osób uzależnionych 10% 100.0%
5. Wsparcie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 10% 100.0%
6. Integracja osób starszych i osamotnionych 10% 100.0%
7. Wsparcie osób zagrożonych bezdomnością 10% 100.0%
Razem: 98.9%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną MOPR 2634 2690 2295 2 182 2 401 2 534 2 438 2 467
Liczba rodzin, które przestają potrzebować pomocy społecznej MOPR 0 395 113 0 0 0 0 bd
Liczba usamodzielnionych podopiecznych MOPR 20 25 14 45 60 bd bd bd
Liczba rodzin objętych pomocą MOPR (wraz z świadczeniami rodzinnymi oraz pomoca PFRON) MOPR X X X 5 546 5 919 5 733 5 883 5 835
Zmiana liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w skali roku sprawozdawczego MOPR X X X X +3 +373 - 186 +150