Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

9. Organizacje pozarządowe - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Program współpracy samorządu miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 60% 100.0%
2. Bank danych o organizacjach pozarządowych miasta Leszna, działających w obszarze pomocy społecznej 40% 100.0%
Razem: 100.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość zadań publicznych miasta realizowanych przez organizacje pozarządowe MOPR 32 43 47 66 62 261 -
Wielkość środków budżetowych zaangażowanych w zadaniach miasta realizowanych przez organizacje pozarządowe MOPR 521011 594750 704 913,66 787 785,00 4 499 986,91 833 048,67 1 183 455,91 3 280 443