Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

8. Rodzinie - koordynator Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

2. Lokalny system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną

Adresaci

Rodziny naturalne zagrożone zabraniem dziecka z domu rodzinnego do placówki. Kandydaci na zawodowe rodziny zastępcze

Uzasadnienie

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką diagnostyczno-konsultacyjną, która zajmuje się tworzeniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Z doświadczeń naszych wynika, że istnieje poważna luka w lokalnym systemie opieki – brakującym ogniwem są zawodowe rodziny zastępcze zajmujące się dzieckiem z zaburzeniami zachowania i zdemoralizowanym. Brak placówki opieki całodobowej stwarza możliwość powołania do życia zawodowych rodzin zastępczych. Odpowiednia ilość takich rodzin uchroni dzieci potrzebujące specjalistycznej pomocy przed wychowaniem instytucjonalnym i oderwaniem od rodziny. Praca z młodzieżą zdemoralizowaną i jej rodzicami jest największym problemem ostatnich 2 lat

Opis zadania

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy prowadzi nabór, diagnozę, szkolenie oraz kwalifikację kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych, zastępczych pogotowi rodzinnych i zawodowych rodzin zastępczych. Mamy własny program edukacyjny, który aktualnie należy rozszerzyć o treści specjalistyczne, przewidziane w rozporządzeniu o rodzinach zastępczych. Ośrodek jest w trakcie tworzenia takiego programu. Prowadzimy również terapię dla rodzin, mediacje rodzinne, oraz grupy wsparcia, szeroko rozwinięte poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w celu nabycia umiejętności wychowawczych i opiekuńczych przez rodziny nie tylko zagrożone marginalizacją, ale wszystkie zainteresowane w ramach działań profilaktycznych. Placówka nasza współpracuje z wszystkimi możliwymi instytucjami zainteresowanymi tworzeniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie terminów spotkań informacyjnych 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
2. Spotkanie z prasą, radiem i telewizją 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
3. Spotkanie informacyjne z zainteresowanymi rodzinami 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
4. Weryfikacja rodzin (przeprowadzenie wywiadów) 2/2% 2/2% 1/2% 2/2% 2/2%
5. Zorganizowanie szkolenia dla w/w rodzin 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
6. Poinformowanie Sądu Rejonowego o możliwości umieszczania dzieci w przygotowanych rodzinach zastępczych 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
7. Umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
8. Opieka merytoryczna, finansowanie rodzin zastępczych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
9. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
x10. Prowadzenie Domu Matki i Dziecka 3/3% 3/3% 0/3% 0/3% 0/3%
Realizator

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
MOPROAO
Diagnoza i kierowanie, praca socjalna, wsparcie materialne- szkolenie rodzin, wywiady w rodzinie
Sąd Rejonowy kwalifikacja rodzin, orzecznictwo
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej udostępnienie Sali, współpraca merytoryczna
Prasa, radio, telewizja reklama, nagłośnienie tematu
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Prowadzenie Domu Matki i Dziecka
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  liczba rodzin zastępczych MOPR 82 89 87 83 78
  Liczba kobiet/rodzin objęta wsparciem 97/238 99/109 103/239 62 93
  Liczba osób w hostelu 94 68 238/239 184 175
  Liczba udzielonych porad (interwencji, terapii i mediacji) 761 809 1036 1225 1059
  Liczba udzielonych porad (porad telefonicznych) 119 140 115 106 84
  Liczba udzielonych porad (porad prawnych) 134 100 88 63 84
  Liczba kobiet objęta wsparciem 49 30 0 0 0
  Liczba kobiet wraz z dziećmi przebywających w domu 45 38 0 0 0
  Stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania kobiety po narodzinach dziecka, przygotowanie młodych kobiet do życia w rodzinie, nauczenie matki podstawowych zasad pielęgnacji dziecka i opiekowania się nim - liczba kobiet 2 2 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  spadek liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych MOPR +7 +2 +2 +1 +5
  Przerwanie przemocy, stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny, poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku społecznym - liczba rodzin 238 109 239 62 93
  Stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania kobiety po narodzinach dziecka, przygotowanie młodych kobiet do życia w rodzinie, nauczenie matki podstawowych zasad pielęgnacji dziecka i opiekowania się nim - liczba kobiet 2 2 0 0 0
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok. 310 000,00 rocznie

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki