Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Przyjazny Urząd - koordynator Sekretarz Miasta Leszna

2. Poprawa obsługi klientów urzędu

Adresaci

Klienci Urzędu

Uzasadnienie

Konieczność ciągłego podnoszenia standardów obsługi

Opis zadania

Stworzenie wyodrębnionego Biura Obsługi Klientów Urzędu

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Realizacja inwestycji 50/50% - - - -
2. Zatrudnienie i szkolenie pracowników 25/25% - - - -
3. Wyposażenie biura w niezbędny sprzęt, informacje, wnioski, formularze i dokumenty 25/25% - - - -
Realizator

Wydział Organizacyjny

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wszystkie wydziały Urzędu Miasta Leszna Przekazanie informacji, formularzy, wniosków
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Instalacja Biura
Wydział Promocji i Rozwoju Promocja przedsięwzięcia
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Funkcjonujące Biuro Obsługi Klienta WO 1 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość obsłużonych klientów - ok. 7 300 7 657 ok. 7 800 ok. 7 700
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

100 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Urzędu Miasta 100 000 zł