Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6. Budowa i przebudowa ulic

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna

Uzasadnienie

Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez budowę infrastruktury drogowej.

Opis zadania

Budowa nawierzchni twardych na ulicach gdzie dotychczas są nawierzchnie gruntowe, w kolejności wynikającej z przyjętych przez Radę Miejską kryteriów.


Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Projekt 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Budowa co roku ok. 2 km 15/15% 15/15% 15/15% 15/15% 15/15%
Realizator

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
WAPPiB UM Leszno Wydawanie decyzji administracyjnych
WGN UM Leszno Regulacja prawna terenów przeznaczonych pod inwestycję
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Długość ulic, na których wybudowano nową nawierzchnię (w km) MZDII 3.5 2.7 5.3 0.8 4.0
  Długość przebudowanych ulic o nawierzchni ulepszonej (w km) MZDiI 1 0.3 0.3 0.8 1.3
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba mieszkańców, którym poprawiono warunki dojazdu do posesji MZDiI 3.000 2.500 4.500 2.500 5.000
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

2002-2011r. 64 136 652zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna 5,0 mln zł każdego roku