Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

1. Organizacja masowych imprez kulturalnych

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna i okolic

Uzasadnienie

Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie kultury masowej

Opis zadania

Organizacja imprez z wykorzystaniem estrady plenerowej w okresie letnim oraz imprez komercyjnych i towarzyszących ważnym imprezom sportowym

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Wytypowanie na podstawie kalendarza imprez terminów koncertów ( Dni Leszna, duże wydarzenia sportowe 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
2. Wybór wykonawców koncertów , zawarcie stosownych umów, poszukiwanie sponsorów 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
3. Montaż estrad plenerowych ( Rynek, plac przed stadionem A.Smoczyka, lotnisko) 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
-nadzór na poszczególnymi etapami,
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba zorganizowanych imprez w ciągu roku MOK 208 294 198 233 197
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba uczestników imprez MOK 83773 99 832 96450 89119 54497
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna